SpecChem

świadczy usługi konsultingowe w zakresie sporządzania kart charakterystyki i techniczno-prawnego doradztwa w procesie produkcji i eksploatacji produktów biobójczych, mieszanin chemicznych, kosmetyków i wyrobów medycznych. Dzięki wysokim kompetencjom oraz innowacyjnym metodom jesteśmy liderem w doradztwie chemicznym na polskim rynku. Dla Naszych Klientów grupa ekspertów opracowuje kompleksowy system rozwiązań skutecznych i niezawodnych, gwarantując wysoką jakość usług przy korzystnej cenie i krótkim czasie oczekiwania. Jesteśmy do dyspozycji pod całodobowym numerem informacyjnym. Naszym Klientom oferujemy obsługę stałą oraz usługi jednorazowe.

Karty charakterystyki

Posiadamy merytoryczną wiedzą techniczną oraz prawną niezbędną do sporządzenia w pełni dopracowanych aktualnych kart charakterystyki mieszanin i substancji chemicznych. Wykorzystując dane dotyczące składu chemicznego lub starsze karty charakterystyki, przygotowujemy dla Naszych Klientów rzetelny opis zgodny z najnowszymi przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z rozporządzeniem 1907/2008/WE. Karty wykonujemy w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Doradztwo chemiczne

Gwarantujemy skuteczną pomoc w realizowaniu przepisów obowiązujących aktów prawnych, regulujących wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych. Monitorując zmiany w rozporządzeniach, zapewniamy długofalową legalność dokumentów i opisów. Opracowujemy wszelką dokumentację prawno-techniczną, wnioski, opinie prawne oraz pisma do jednostek nadzorujących obrót produktami chemicznymi (Inspektor Sanitarny, Inspekcja Handlowa). Naszych Klientów na bieżąco informujemy o ewentualnych obowiązkach wynikających z nowelizacji ustaw.

Produkty biobójcze

Specjaliści SpecChemu w ramach pełnomocnictwa i dzięki merytorycznej wiedzy opracowują kompletną dokumentację produktów biobójczych, zgodną z aktualnymi procedurami krajowymi i europejskimi (rozporządzenie 528/2012/WE). Kompleksowa obsługa wprowadzenia produktów dezynfekujących oraz innych produktów biobójczych do zwalczania szkodników czy o ogólnym zastosowaniu obejmuje ocenę dokumentacji, zdobycie wyników badań skuteczności oraz nadzór procesu rejestracji w Urzędzie Rejestracji.

Mieszaniny chemiczne (preparaty chemiczne)

Przygotowujemy kompletną dokumentację, obejmującą 1) przyporządkowanie mieszaniny chemicznej do odpowiedniej klasy zagrożeń, jakie może stwarzać ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, oraz 2) opracowanie informacji technicznych (ulotki techniczne, karty techniczne) preparatów chemicznych. Nasi eksperci sklasyfikują mieszaniny chemiczne pod względem ich bezpieczeństwa, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami (1907/2006/WE, 453/2010/UE, 1272/2008/WE).

Rejestracja kosmetyków

Kosmetyki, ze względu na sposób zastosowania, podlegają restrykcyjnym przepisom. W ramach pełnomocnictwa przeprowadzimy notyfikację produktów kosmetycznych w portalu CNPN (Cosmetic Products Notification Portal), opracujemy raporty bezpieczeństwa oraz właściwie oznakujemy opakowania kosmetyku. Przygotowujemy również karty charakterystyki surowców do produkcji kosmetyków. Gotowe dossier kosmetyku zaktualizujemy pod kątem najnowszego rozporządzenia 1223/2009/WE.

Wyroby medyczne

Opracujemy pełną dokumentację wymaganą przy zgłaszaniu wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji. Fachowo określimy warunki dopuszczenia wyrobu do obrotu, uwzględniając aktualne dyrektywy krajowe i normy unijne. Skutecznie pomożemy uzyskać certyfikat zgodności CE we właściwej jednostce notyfikowanej. Ocenimy, zweryfikujemy i w razie konieczności uaktualnimy posiadaną już dokumentację techniczno-prawną.